Όροι Χρήσης

 

Εισαγωγή

 

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (στο εξής “Όροι”) που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και των υπηρεσιών που προσφέρει, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω Όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) . Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό προμηθευτή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα HEALTHBODYGUARDS ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα HEALTHBODYGUARDS για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Περιορισμένη άδεια

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον χρήστη/πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

1) Ο χρήστης/πελάτης πρέπει να τηρεί σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

2) Ο χρήστης/πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάσει δημοσίως, ή να διανείμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.healthbodyguards.com

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις δημοσιεύσεις του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα(e-shop), μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

H healthbodyguards.com, δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Ο ιστότοπος www.healthbodyguards.com είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό, ο επισκέπτης/πελάτης να γνωρίζει ότι πρέπει να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από τον ιστότοπο www.healthbodyguards.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/πελάτη, τα οποία αυτός παρέχει κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα, στα πλαίσια της επίσκεψης/χρήσης του ιστοτόπου www.healthbodyguards.com, θεωρούνται πληροφορίες που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα τον επισκέπτη/χρήστη. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφωνικής σύνδεσης ή ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής του επισκέπτη/χρήστη.

 

Γενικά

Οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια από τους επισκέπτες/χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), προκειμένου οι επισκέπτες/χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) μέσω του ιστοτόπου www.healthbodyguards.com έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με τον ιστότοπο www.healthbodyguards.com, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες/πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

 

Συγκέντρωση πληροφοριών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) σχεδίασε τον ιστότοπο www.healthbodyguards.com έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να τον επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες του ιστοτόπου, να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στον ιστότοπο και/ή να στείλουν email στο www.healthbodyguards.com.

Χρήση των Πληροφοριών

 

Το www.healthbodyguards.com συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες/πελάτες, για τους παρακάτω σκοπούς:

1) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης.

2) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

3) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει για προσφορές ή για συμμετοχές σε διαγωνισμούς που μπορεί να πραγματοποιούνται κατά καιρούς από το www.healthbodyguards.com.

4) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει για την ενημέρωσή του για τα νέα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), μετά από συγκατάθεσή του.

5) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει για διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), μετά από συγκατάθεσή του.

6) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με το www.healthbodyguards.com, μετά από συγκατάθεσή του.

7) στοιχεία που ο χρήστης/πελάτης δίνει για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του www.healthbodyguards.com, μετά από συγκατάθεσή του.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπο www.healthbodyguards.com, ζητούνται από τον χρήστη/πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η φυσική διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με κάποια προσφορά που έχει χρησιμοποιήσει ο χρήστης/πελάτης.

Ο χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλει ή όχι να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.healthbodyguards.com στέλνοντας το αίτημά του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Πρόσβαση στις Πληροφορίες.

 

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop). Η εκ μέρους του χρήστη/πελάτη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το αρμόδιο προσωπικό του www.healthbodyguards.com για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.healthbodyguards.com απαιτεί από το προσωπικό του και τους συντηρητές του ιστοτόπου  του να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.healthbodyguards.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα εμπιστευόμενα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων χρήστη/πελάτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί ηλεκτρονικά, χωρίς την εκ μέρους του χρήστη/πελάτη πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Το www.healthbodyguards.com δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περαιτέρω ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να εξυπηρετηθεί ο αντίστοιχος σκοπός. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο χρήστης/πελάτης έχει ειδικά δώσει τη συγκατάθεσή του για μια άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Εάν το www.healthbodyguards.com σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη τα οποία επεξεργάζεται με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, ο χρήστης/πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων και θα ζητηθεί ανανέωση της συγκατάθεσής του για το νέο σκοπό.

 

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης

 

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται ο χρήστης/πελάτης να δεχθεί μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα οποία μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης, να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη/πελάτη, το οποίο έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία του, γίνεται με σκοπό να ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί μέσα από το λογαριασμό του που έχει δημιουργήσει στον ιστότοπο www.healthbodyguards.com να επιλέξει αν επιθυμεί να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms.

Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που έχει εμπιστευθεί ο χρήστης/πελάτης για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει προηγηθεί η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για παροχή υλικού μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που ο χρήστη/πελάτη έχει προηγουμένως ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή έχει ενδιαφερθεί. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί, ωστόσο, να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής των πληροφοριών και κάθε φορά που δέχεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να διακόψει τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

 

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών του ιστοτόπου και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλων προσώπων.

 

Cookies

Η ιστοσελίδα www.healthbodyguards.com έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.healthbodyguards.com, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του επισκέπτη/χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να παρέχουμε πληροφορίες στον επισκέπτη/χρήστη και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και για να μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε στον επισκέπτη/χρήστη διαφημιστικό & ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Τονίζεται ότι τα cookies είναι, επίσης, απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.healthbodyguards.com.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– Αναγκαία Cookies .Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wish-list, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), υποβαθμίζεται η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη/χρήστη και βασικές λειτουργίες e-commerce υπολειτουργούν.

– Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του και να διευκολύνεται η αναζήτηση προϊόντων που πιθανά τον ενδιαφέρουν.

– Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη/χρήστη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστοτόπου www.healthbodyguards.com.

– Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις περισσότερο σχετικές με τον επισκέπτη/χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών , ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

– Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρεται  στον επισκέπτη/χρήστη.

Τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστοτόπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα www.healthbodyguards.com.
To www.healthbodyguards.com δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορεί να ρυθμίσει τον Περιηγητή του (Chrome,Firefox, Edge κλπ), να τον ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει αυτός για τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ενδέχεται να μην μπορεί να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του.
To www.healthbodyguards.com δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.
To www.healthbodyguards.com συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.
To www.healthbodyguards.com και τρίτοι πάροχοι, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις επισκεπτών/χρηστών στον ιστότοπό του, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του www.healthbodyguards.com, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα www.healthbodyguards.com. To www.healthbodyguards.com δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

 

Google Analytics

Το www.healthbodyguards.com χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται αυτός ο ιστότοπος θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε servers στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, ο επισκέπτης/χρήστης συναινεί στην επεξεργασία δεδομένων σχετικών με αυτό από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Facebook

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ιστότοπο της Facebook.com όσο και στους συνεργαζόμενους με αυτήν ιστοτόπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Facebook, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο www.healthbodyguards.com.

To www.healthbodyguards.com δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Facebook για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Facebook εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις του Facebook μπορείτε κάποιος να μάθει εδώ.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν γίνει αντιληπτό ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός ανηλίκου συλλέχθηκαν κατά λάθος, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου έχουν υιοθετηθεί εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές ασφαλείας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούνται οι επιχειρηματικές ανάγκες, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

 

Ασφάλεια συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες/πελάτες του ιστοτόπου του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχονται με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών/πελατών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση των χρηστών/πελατών στον ιστότοπο www.healthbodyguards.com είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα.

 

Άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων χρήστη/πελάτη

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης/πελάτης έχει τα εξής δικαιώματα:

1) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεται για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας και να αποκτά αντίγραφα.

2) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητά τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας.

3) Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Εταιρείας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

4) Δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό.

5) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, στον οργανισμό που θα της υποδείξει, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

6) Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημα του χρήστη/πελάτη εντός 30 ημερών από την παραλαβή του και την ταυτοποίηση του αιτούντος.

 

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους

 

Το www.healthbodyguards.com δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στο σύνηθες πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Εταιρεία κοινοποιεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που προσλαμβάνει προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό της. Για παράδειγμα στην μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται προκειμένου να παραδώσει στον πελάτη το πακέτο της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση που εμπιστεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών με κάποιον τρίτο, η Εταιρεία δεν τον εξουσιοδοτεί να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που του έχει ζητηθεί να παρέχει.

Η Εταιρεία ενδέχεται να υποχρεωθεί νομικά να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη κατόπιν δικαστικής εντολής, κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, νόμου ή κανονισμού.

 

Χρόνος Τήρησης

Το www.healthbodyguards.com δεν διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις (π.χ. εγγυήσεις προϊόντων παραπάνω από πέντε έτη).  Οι περίοδοι τήρησης των προσωπικών δεδομένων καθορίζονται βάσει του είδους των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση και την ανάγκη καταστροφής παλαιών δεδομένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τουλάχιστον τα (5) πέντε έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης (φορολογικοί λόγοι/νομοθεσία).

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη σύμφωνα με αυτές τις αρχές δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή της.

 

Πολιτική Επιστροφών

 

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), μέσω της ιστοσελίδας www.healthbodyguards.com ή τηλεφωνικά.

H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του και να πληρούνται προϋποθέσεις επιστροφής (π.χ. το προϊόν να μην έχει να ανοιχθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση).

Οι επιστροφές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με εταιρεία ταχυμεταφορών και όχι με το ταχυδρομείο.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής του συσκευασίας, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Οι επιστροφές των χρημάτων του πελάτη γίνονται σε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή λάθους αποστολής, το ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop) αναλαμβάνει την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων, τηρώντας την παρακάτω Διαδικασία Επιστροφής:

Ο πελάτης αποστέλλει την άθικτη συσκευασία του προϊόντος μαζί με το προϊόν, με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), με χρέωση παραλήπτη, αφού προηγηθεί επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Εντός του πακέτου αποστολής, θα πρέπει να έχει εσωκλειστεί σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στο επιστρεφόμενο προϊόν, καθώς και η απόδειξη αγοράς.

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την σχετική αντικατάσταση ή πίστωση του αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λογαριασμό PayPal ή πιστωτική κάρτα του πελάτη.

Στην περίπτωση που το επιστραφέν προϊόν δεν τηρεί οι προϋποθέσεις επιστροφής, δεν θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον ίδιο.

 

Σε περίπτωση αλλαγής με επιθυμία του πελάτη:

H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του και να πληρούνται προϋποθέσεις επιστροφής (π.χ. το προϊόν να μην έχει να ανοιχθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση).

Τα έξοδα της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με εταιρεία ταχυμεταφορών και όχι με το ταχυδρομείο.

Το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται με μια φωτοτυπία της απόδειξης και τον κωδικό ή τους κωδικούς προϊόντων με το οποίο ή τα οποία ο πελάτης επιθυμεί να αντικατασταθεί.

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την σχετική αντικατάσταση.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), μέσω της ιστοσελίδας www.healthbodyguards.com ή τηλεφωνικά.

Αλλαγές προϊόντων τα οποία είναι περιεχόμενο πακέτου προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρου του πακέτου.

 

 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ)

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνει στους καταναλωτές και τους εμπόρους στην ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν τη δυνατότητα να επιλύουν διαφορές που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια. Για οποιαδήποτε καταγγελία αφορά αγορά ή παροχή υπηρεσίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), ο πελάτης μπορεί χρησιμοποιήσει την ΗΕΔ πατώντας εδώ.

 

 

 

 

 

HEALTHBODYGUARDS.COM

Νοέμβριος 2019